RODO

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z CZŁONKOSTWEM W JACHT KLUBIE AZS W SZCZECINIE

Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE.L. z 2016r. Nr 119, str1)-zwanym RODO – informujemy, że:
1. Członkostwo w JK AZS wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych ujętych w deklaracji członkowskiej, aż do ustania Twojego członkostwa w Klubie. Wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej, a następnie przyjęcie Cię do Klubu jest podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych( art. 9 ust. I lit. a i art.. 9 ust.2 lit. d RODO), czyli przetwarzamy na podstawie deklaracji w procesie przyjmowania do JK AZS, przynależności do JK AZS. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na ważność dokonanego wcześniej przetwarzania.
2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego z siedzibą w Szczecinie ul. Przestrzenna 9.
3. W celu archiwalnym przechowujemy dane wieczyście, stosując odpowiednie ich zabezpieczenia.
4. W celu realizacji obowiązku prawnego dane będziemy przetwarzać przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
5. Przetwarzamy Twoje dane, aby prawidłowo realizować cele statutowe JK AZS.
6. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) art. 9 ust. 2 lit. a RODO– gdy przetwarzanie ma na celu przyjęcie w poczet członków JK AZS.
b) art. 9 ust. 2 lit. d RODO- w celach zawartych w Statucie JK AZS, względem członków Związku, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu;
c) art.6 ust. l lit. a RODO w sytuacjach, w których Twoje dane osobowe zwykłe są nam udostępniane przez Ciebie i nie posiadamy żadnych innych przesłanek, na których moglibyśmy oprzeć przetwarzanie
d) art.6 ust l lit. c RODO – do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na JK AZS jako administratorze;
e) art.6 ust. Lit .f RODO- w prawnie uzasadnionym interesie administratora. W tym przypadku przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom oraz w celu dochodzenia, obrony lub ustaleń roszczeń;
f) art. 9 ust. 2 lit e RODO - w sytuacji, w której dane osobowe są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym, statystycznych, badań naukowych lub historycznych W takiej sytuacji przetwarzamy np. zbiory archiwalne, gwarantując odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych , zgodnie z przepisami prawa krajowego;
g) art. 9 ust. 2 lit. e RODO- w sytuacji w której przetwarzamy dane osobowe w sposób oczywiście upubliczniony przez osobę , której dotyczą. Dzieje się to np. w sytuacji , w której posiadamy zdjęcia z imprez sportowych czy innych publicznych wydarzeń;
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania swoich danych osobowych
c) usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać od nas tego, abyśmy je usunęli;
d) przenoszenia danych do innego administratora;
e) ograniczenia ich przetwarzania, jeśli sądzisz że mamy nieprawidłowe dane na Twój temat, przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej, a nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ochrony dochodzenia lub ustalenia roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że Twoje dane będą przez nas wyłącznie przechowywane lub będziemy dokonywali na nich wyłącznie uwzględnionych przez Ciebie działań;
f) wniesienie sprzeciwu – jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli uważasz, że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje prawa i wolności.
8. Dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom, jako odrębnym administratorom danych osobowych. Mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, którymi współpracujemy – Akademickiemu Związkowi Sportowemu z siedzibą w Warszawie, Akademickiemu Związkowi Sportowemu Organizacji Środowiskowej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiemu Okręgowemu Związkowi Żeglarskiemu w Szczecinie.
9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem.

Szczecin, dnia 01.10.2018 r.