czarter

Czartery

Oferujemy czarter jachtu Gaudeamus.

Zapraszamy do kontaktów z biurem klubu celem ustalenia terminu na czarter. Jest jeszcze kilka atrakcyjnych terminów. Zapraszamy!

Informacje i rezerwacje w biurze JK AZS,
70-800 Szczecin,
ul. Przestrzenna 9
tel/fax 91 46 12 734

Czartery odbywają się na zasadach zawartych w Ogólnych Warunkach Czarterowania, które są integralną częścią Umowy Czarterowej.

Stawki opłat czarterowych:


28.IV-6.V

7.V-22.VI

23.VI-2.IX

3-30.IX

po 1.X

700 zł

600 zł

700 zł

600 zł

500 zł

Zapraszamy do negocjowania zniżek w przypadku ponownych albo dłuższych czarterów oraz wcześniejszych wpłat.

Umowa czarterowa

UMOWA CZARTEROWA

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . r. w Szczecinie pomiędzy:

1. Jacht Klubem AZS Szczecin, ul. Przestrzenna 9, 70-800 Szczecin, tel./fax (091) 4612734, reprezentowanym przez. . . . . . . . . . . . . . . . .
zwanym dalej “Armatorem”
a
2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imię i nazwisko, adres, telefon, seria i numer dowodu osobistego, nr pesel)
zwanym dalej “Czarterującym”.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Armator zobowiązuje się oddać  Czarterującemu do używania jacht stanowiący własność Armatora a Czarterujący zobowiązuje się do używania jachtu zgodnie z jego przeznaczeniem i postanowieniami niniejszej umowy.
2.
Przedmiotem czarteru jest jacht, nie obsadzony załogą (bare boat chartet) o nazwie
. . . . . . . . . . . . . . . . . .(nazwa, typ jachtu) wykorzystywany w celu rejsu stażowego - szkoleniowego - turystycznego. (właściwe zakreślić)
3.
W czasie trwania umowy jacht będzie eksploatowany na akwenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Kapitanem jachtu będzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia), tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  posiadający stopień żeglarski . . . . . . . . . . . . . nr patentu . . . . . . . . . . . . . .
5.
Przedstawicielem Armatora wobec Czarterującego jest opiekun jachtu Kol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.
Przedstawicielem Czarterującego wobec Armatora jest kapitan jachtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lub osoba przez niego upoważniona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia), tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2 Termin czarteru

Strony ustalają następujące terminy:
1. Armator przekazuje jacht Czarterującemu w porcie: Przystań JK AZS w Szczecinie, ul. Przestrzenna 9, w porcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w dniu. . . . . . . . . . . . . . . . . godz. . . . . . . . . . .
2.
Czarterujący zobowiązuje się zwrócić jacht Armatorowi w porcie: Przystań JK AZS w Szczecinie, ul. Przestrzenna 9, w porcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w dniu. . . . . . . . . . . . . . . . . godz. . . . . . . . . . .

§ 3 Opłata czarterowa

1. Czarterujący zobowiązuje się zapłacić Armatorowi należność za czarter naliczoną wg następujących zasad:

a) ilość dni czarteru tj. . . . . . . .x stawka za dobę tj. . . . . . . . razem . . . . . . .zł.
b)
ilość dni czarteru tj. . . . . . . .x stawka za dobę tj. . . . . . . . razem . . . . . . .zł.
Razem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł)
Wpłacono (zgodnie z OWCJ ) 30 % tj. kwotę . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł, do dopłaty pozostało . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł 
w terminie do. . . . . . . . . . . . . . . . . .    I  rata . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zł
w terminie do. . . . . . . . . . . . . . . . . .   II  rata . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zł
w terminie do. . . . . . . . . . . . . . . . . .  III  rata . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zł
w terminie do. . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV  rata . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zł
2. Niezależnie od opłaty za czarter wg pkt.1 Czarterujący wpłaca Armatorowi:
a)
za rozszerzenie ubezpieczenia na strefę . . . . . . . . . . . . . . . . . kwotę . . . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł).
b)
za rozszerzenie ubezpieczenia na strefę . . . . . . . . . . . . . . . . . kwotę . . . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł).
c)
kaucję gwarancyjną na poczet ewentualnych strat, szkód lub opóźnień płatną w dniu przejmowania jachtu,  w kwocie . . . . . . . . . . . . . . . . . zł,  (słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł).
3.
Należności należy wpłacać na konto:
JK AZS Szczecin, ul. Przestrzenna 9, 70-800 Szczecin
BOŚ S.A. O/Szczecin 92 1540 1085 2098 5313 3504 0001

§ 4 Warunki umowy

Umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w “Ogólnych warunkach czarterowania jachtów w JK AZS Szczecin” stanowiących integralną część tej umowy. Czarterujący  otrzymał i zapoznał się z “Ogólnymi warunkami czarterowania jachtów w  JK AZS Szczecin” i akceptuje je, co potwierdza podpisem poniżej.

§  5 Postanowienia końcowe

1. Zmiany, uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Morskiego.
3. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Szczecinie.
4.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
              (Armator)                                                               (Czarterujący)

Syndicate content